វៀតណាម​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ក្នុង​សហគមន៍​ចំនួន​៩​ករណី​ទៀត​នៅ​ទីក្រុង​ហាណូយ​និង​នៅក្នុង​ខេត្ត​ចំនួន​៤​។​