បរិ​យាប​ន្ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​កំពុង​ដើរតួនាទី​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុងការ​រួមចំណែក​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​

រ័ត្ន សុវណ្ណ​នរៈ អគ្គនាយក​ត្រួតពិនិត្យ បាន​ថ្លែងថា បរិ​យាប​ន្ន ហិរញ្ញវត្ថុ​ដើរតួនាទី​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុងការ​រួមចំណែក​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ និង​លើកកម្ពស់ វិបុលភាព​នៅ​កម្ពុជា​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular