ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​បន្ត​ទទួលរង​ឥទ្ធិពល ដំណើរ​ខ្យល់​បក់​ឡើង​ចុះ ( Breeze) ដែល​អាច​នឹង​បង្កឱ្យមាន ភ្លៀង​ធ្លាក់ ពី​តិច​ទៅ​មធ្យម នៅ​តំបន់​មួយចំនួន ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៧ ដល់​ថ្ងៃទី​១០ ខែកុម្ភៈ ដោយ​ភ្លៀង ចាប់ផ្តើម​ចេញដំណើរ ពី​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​។​