សិស្ស​និង​គ្រូបង្រៀន​រាប់រយ​នាក់​នៅ​សកល​វិទ្យាល័យ​មួយ​នៅ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​បាន​ធ្វើ​ការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារ នៅពេលនិយោជិត​មកពី​ក្រសួង​រដ្ឋាភិបាល​ជាច្រើន​នៅ​ក្នុងណៃ​ពី​ដោរ ក៏​បាន​ថត​បង្ហោះ​រូប​របស់​ពួកគេ​ពាក់​បូ​ពណ៌​ក្រហម​និង​លើ​សញ្ញា​និម្មិត​រូប​ប្រជាធិបតេយ្យ​។​

សិស្ស​និង​គ្រូបង្រៀន​រាប់រយ​នាក់​នៅ​សកល​វិទ្យាល័យ​មួយ​នៅ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​បាន​ធ្វើ​ការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារ នៅពេលនិយោជិត​មកពី​ក្រសួង​រដ្ឋាភិបាល​ជាច្រើន​នៅ​ក្នុងណៃ​ពី​ដោរ ក៏​បាន​ថត​បង្ហោះ​រូប​របស់​ពួកគេ​ពាក់​បូ​ពណ៌​ក្រហម​និង​លើ​សញ្ញា​និម្មិត​រូប​ប្រជាធិបតេយ្យ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular