រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ប្រធាន​សមាគម​លើកកម្ពស់​ម្រេច​កំពត និង​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន EU Land and Pepper Investment

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ប្រធាន​សមាគម​លើកកម្ពស់​ម្រេច​កំពត និង​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន EU Land and Pepper Investment

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular