​អតិរេក​ជញ្ជីងទូទាត់​បន្ត​រួមចំណែក​បង្កើន​ទុនបម្រុង​អន្តរជាតិ

​ដោយៈ​ជា​សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ​របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ដែល​រស្មី​កម្ពុជា​បាន​ទទួលបាន​បង្ហាញថា​អតិរេក​ជញ្ជីងទូទាត់​បា​ន​បន្ត​រួមចំណែក​បង្កើន​ទុនបម្រុង​អន្តរជាតិ​ដល់​ប្រមាណ​ជា ២១,៣ ប៊ី​លាន​ដុល្លារ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular