តើ​អាហារ​អ្វីខ្លះ​ដែល​សំខាន់​សម្រាប់​ជនជាតិ​ចិន​ត្រៀម​សែន​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​