ក្រុមមន្ត្រី​កម្ពុជា​បាន​ចូលរួម​សិក្ខាសាលា​មួយ​ស្តីពី “​កាលា នុ​វត្ត​ភាព​វិនិយោគ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​នៅ​កម្ពុជា​” ដែល​រៀបចំ​ដោយ​ក្រុមប្រឹក្សា ធុរកិច្ច​ចក្រភព​អង់គ្លេស​-​អាស៊ាន​។