វៀតណាម​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ថា​ខ្លួន​គ្រោង​នឹង​ដាក់​ចេញ​នូវ​ពន្ធ​ប្រឆាំងនឹង​ការលក់​បង្ខូច​ថ្លៃ​លើ​ស្ករស​ដែល​មាន​ប្រភព​ដើម​នៅក្នុង​ប្រទេស​ថៃ ដោយ​អះអាង​ថា ការ​នាំចូល​ដែល​កំពុង​កើន​ឡើង​កំពុង​បំផ្លាញ​ឧស្សាហកម្ម​ស្ករ​ក្នុងស្រុក​របស់​ខ្លួន​។​