បាតុករ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ត្រឡប់​មក​ដងផ្លូវ​វិញ ទោះជា​ប្រឈម​ហិង្សា​ពី​ប៉ូលិស​​។ការតវ៉ា​ថ្មីៗ​ត្រូវបាន​រាយការណ៍​នៅក្នុង​ទីក្រុង​យ៉ាងហ្គោន​និងទី​ក្រុងម៉ាន់​ដា​ឡេ​និង​រដ្ឋធានី​ណៃ​ពី​ដោ​រ​នៅថ្ងៃពុធនេះ។