គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​៤២​ថ្ងៃ : ស្លាប់​មនុស្ស ២០៥​នាក់​ស្លាប់ និង​របួស ៥៦៨​នាក់