​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​រាយការណ៍​អំពី​ការរកឃើញ​ការឆ្លង​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​២០១​នាក់ ក្នុងនេះ​១៨៥​នាក់​ឆ្លង​នៅក្នុង​ស្រុក និង​១៦​ជា​ករណី​នាំចូល​។​​ចំនួន​នេះ​ធ្វើអោយ​ថៃ មាន​អ្នក​ឆ្លង​សរុប​តាំងពី​មុន​មក​កើន​ដល់ ២៤.១០៤​នាក់ តែ​១៩.៧៩៩​បាន​ជា​ពី​ជំងឺ ៨០​នាក់​ស្លាប់​និង​នៅ​សល់​៤.២២៥​នាក់​កំពុង​ព្យាបាល​។​​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ការ​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​បាន​កើន ៤៣៧.៧៨០​នាក់ រហូត​ដល់​ចំនួន​សរុប ១០៧,៨៥​លាន​នាក់ និង​២,៣៦​លាន​នាក់​ស្លាប់​ដោយកូវី​ដ​១៩​។​អាម៉េរិក​នៅតែ​នាំមុខគេ គឺ​ឆ្លង​២៧,៩០​លាន​នាក់ និង​ស្លាប់​ដោយកូវី​ដ​១៩​មាន​ចំនួន ៤៨៣.២០០​នាក់ ។

Feb 11, 2021

​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​រាយការណ៍​អំពី​ការរកឃើញ​ការឆ្លង​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​២០១​នាក់ ក្នុងនេះ​១៨៥​នាក់​ឆ្លង​នៅក្នុង​ស្រុក និង​១៦​ជា​ករណី​នាំចូល​។​​ចំនួន​នេះ​ធ្វើអោយ​ថៃ មាន​អ្នក​ឆ្លង​សរុប​តាំងពី​មុន​មក​កើន​ដល់ ២៤.១០៤​នាក់ តែ​១៩.៧៩៩​បាន​ជា​ពី​ជំងឺ ៨០​នាក់​ស្លាប់​និង​នៅ​សល់​៤.២២៥​នាក់​កំពុង​ព្យាបាល​។​​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ការ​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​បាន​កើន ៤៣៧.៧៨០​នាក់ រហូត​ដល់​ចំនួន​សរុប ១០៧,៨៥​លាន​នាក់ និង​២,៣៦​លាន​នាក់​ស្លាប់​ដោយកូវី​ដ​១៩​។​អាម៉េរិក​នៅតែ​នាំមុខគេ គឺ​ឆ្លង​២៧,៩០​លាន​នាក់ និង​ស្លាប់​ដោយកូវី​ដ​១៩​មាន​ចំនួន ៤៨៣.២០០​នាក់ ។