ជនជាតិភាគតិចជាច្រើនក្រុមនៅមីយ៉ាន់ម៉ា បានដើរដង្ហែរនៅពីក្រោយទង់ប្រចាំតំបន់របស់គេ នៅក្នុងការប្រឆាំងចំពោះរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីសប្តាហ៍មុន។អ្នកប្រឆាំងតវ៉ារាប់ម៉ឺននាក់ បានដើរដង្ហែនៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គោននិងម៉ាន់ដាឡេ ។ការជួបជុំធំៗ ក៏មាននៅរដ្ឋធានី ណៃពីដោរ និងទីក្រុងទីប្រជុំជនដទៃទៀតផងដែរដោយពួកគេមិនអើពើនឹងច្បាប់គ្រាអាសន្នចេញកាលពីថ្ងៃចន្ទ ដែលហាមការជួបជុំមនុស្សចាប់ពី៥នាក់ឡើងនិងការប្រឆាំងតវ៉ានឹងរបបសឹក។

ជនជាតិភាគតិចជាច្រើនក្រុមនៅមីយ៉ាន់ម៉ា បានដើរដង្ហែរនៅពីក្រោយទង់ប្រចាំតំបន់របស់គេ នៅក្នុងការប្រឆាំងចំពោះរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីសប្តាហ៍មុន។អ្នកប្រឆាំងតវ៉ារាប់ម៉ឺននាក់ បានដើរដង្ហែនៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គោននិងម៉ាន់ដាឡេ ។ការជួបជុំធំៗ ក៏មាននៅរដ្ឋធានី ណៃពីដោរ និងទីក្រុងទីប្រជុំជនដទៃទៀតផងដែរដោយពួកគេមិនអើពើនឹងច្បាប់គ្រាអាសន្នចេញកាលពីថ្ងៃចន្ទ ដែលហាមការជួបជុំមនុស្សចាប់ពី៥នាក់ឡើងនិងការប្រឆាំងតវ៉ានឹងរបបសឹក។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular