​ដោយៈ ជា​សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ​អ្នក​អភិរក្ស​នៅតែ​បន្ត​រាយការណ៍​អំពី​ភាព​រងគ្រោះ​នៃ​សត្វព្រៃ​ដោយសារតែ​អន្ទាក់​និង​ការ​ប្រមាញ់​នៅក្នុង​ប្រទេស ។