ប្រព័ន្ធ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទិន្នន័យ អេឡិចត្រូនិក នៅ​កំពង់ផែ (Port EDI) នឹងចូលរួម​ចំណែក ក្នុងការ​ពង្រឹង​ការគ្រប់គ្រង ការប្រមូល​ចំណូល​ជាតិ​ប្រកបដោយ តម្លាភាព និង​ប្រសិទ្ធភាព ជួយ​ព​ន្លឿ​ន​នីតិវិធី ចេញ​-​ចូល​នាវា នៅតាម​កំពង់ផែ និង​កាត់ បន្ថយ​ថ្លៃដើម ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ តាមផ្លូវ​សមុទ្រ​ផងដែរ​។​