កម្ពុជា​ចូលរួម​ប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុម​អ្នកជំនាញ របស់​មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ​

កាលពី​ម្សិលមិញ​នេះ​អ្នកជំនាញ​ខាង​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​បាន ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​មួយ ជាមួយ​ក្រុម​អ្នកជំនាញ របស់​មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular