អ្នក​អភិរក្ស​សង្គ្រោះ​កូន​សត្វ​ស្ទាំង​និង​រលក​មួយចំនួន​

កាលពី​ខែ​មុន ក្រុម​សង្គ្រោះ​សត្វព្រៃ​បន្ទាន់​បាន​រកឃើញ​សត្វ​ស្ទាំង និង​លលក​ជាច្រើន​កំពុង​ដាក់លក់​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular