អតីតរដ្ឋមន្ត្រី​បាល់ទាត់ និង​អតីត​សមាជិកសភា​របស់​សាធារណរដ្ឋ​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូងម្នាក់​ ត្រូវបាន​នាំ​ឡើង​តុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តជាតិ ICC​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​១៦​កុម្ភៈ​ចំពោះ​ការប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ឧក្រិដ្ឋ​ប្រឆាំង​មនុស្សជាតិ​។​

អតីតរដ្ឋមន្ត្រី​បាល់ទាត់ និង​អតីត​សមាជិកសភា​របស់​សាធារណរដ្ឋ​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូងម្នាក់​ ត្រូវបាន​នាំ​ឡើង​តុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តជាតិ ICC​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​១៦​កុម្ភៈ​ចំពោះ​ការប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ឧក្រិដ្ឋ​ប្រឆាំង​មនុស្សជាតិ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular