តម្លៃអតិបរមាលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់ សម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ៖ប្រេងសាំងធម្មតា = ៣.៥០០ រៀល/លីត្រ, ប្រេងម៉ាស៊ូត = ៣.២០០ រៀល/លីត្រ៕

តម្លៃអតិបរមាលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់ សម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ៖ប្រេងសាំងធម្មតា = ៣.៥០០ រៀល/លីត្រ, ប្រេងម៉ាស៊ូត = ៣.២០០ រៀល/លីត្រ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular