ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បានរួម​សហការ​ជាមួយ​អង្គការ​ជា​ដៃគូ​ក្នុងការ​បង្កើត​កម្មវិធី​មួយ ស្ដីពី ការ​អនុវត្ដ​កម្មវិធី​ត្រីវិស័យ នៅតាម​គ្រឹះស្ថាន​មធ្យមសិក្សា​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular