ជប៉ុនបានចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ១៩ដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធ នៅពេលខ្លួនចាប់ផ្តើមកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដ៏ប្រយ័ត្នប្រយែងមួយនៅពេល៥ខែមុនព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិចតូក្យូឆ្នាំ២០២០ចាប់ផ្តើម។

ជប៉ុនបានចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ១៩ដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធ នៅពេលខ្លួនចាប់ផ្តើមកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដ៏ប្រយ័ត្នប្រយែងមួយនៅពេល៥ខែមុនព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិចតូក្យូឆ្នាំ២០២០ចាប់ផ្តើម។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular