ឆ្នាំ​២០២០​ទំនាក់ទំនង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​កម្ពុជា​-​ជប៉ុន​សម្រេចបាន​១.៧​ពាន់​លាន​ដុល្លារ

ឆ្នាំ​២០២០​ទំនាក់ទំនង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​កម្ពុជា​-​ជប៉ុន​សម្រេចបាន​១.៧​ពាន់​លាន​ដុល្លារ

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular