​ម៉ិក​ស៊ិច​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ បានធ្វើការ​សុំ​អង្វរ​នៅ​ក្រុមប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​អោយ​ប្រទេស​អ្នក​មាន​ឈប់​ប្រមូល​ទុក​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩​នៅពេល​​ប្រទេស​ក្រីក្រ​ជាង​ស្ថិតនៅ​ពីក្រោយ​ក្នុង​ការ​ប្រណាំងប្រជែង​គ្នា​មួយ​ដើម្បី​ទទួលបាន​វ៉ាក់សាំង​សំរាប់​ពលរដ្ឋ​របស់​គេ​។​

​ម៉ិក​ស៊ិច​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ បានធ្វើការ​សុំ​អង្វរ​នៅ​ក្រុមប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​អោយ​ប្រទេស​អ្នក​មាន​ឈប់​ប្រមូល​ទុក​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩​នៅពេល​​ប្រទេស​ក្រីក្រ​ជាង​ស្ថិតនៅ​ពីក្រោយ​ក្នុង​ការ​ប្រណាំងប្រជែង​គ្នា​មួយ​ដើម្បី​ទទួលបាន​វ៉ាក់សាំង​សំរាប់​ពលរដ្ឋ​របស់​គេ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular