​អគ្គលេខា​អង្គការសហប្រជាជាតិ​លោក អង់​តូ​ញ៉ូ ហ្គូ​ទែ​រ៉េស កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​បាន​រិះគន់​ការ​ចែកចាយ​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩«​មិន​ស្មើគ្នា​និង​មិន​យុត្តិធម៌​ជា​ទូទៅ​» ដោយ​លោក​​ថា​ប្រទេស​តែ​១០​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​៧៥​ភាគរយ​នៃ​វ៉ាក់សាំង​ចាក់ទាំងអស់កន្លងមក​និង​ទាមទារ​អោយមាន​កិច្ចខិតខំ​សកល​មួយ​ដើម្បី​ប្រជាជន​ទាំងអស់​នៅ​គ្រប់​ប្រទេស​អាច​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​តាម​ដែល​​អាចធ្វើ​បាន​។​

​អគ្គលេខា​អង្គការសហប្រជាជាតិ​លោក អង់​តូ​ញ៉ូ ហ្គូ​ទែ​រ៉េស កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​បាន​រិះគន់​ការ​ចែកចាយ​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩«​មិន​ស្មើគ្នា​និង​មិន​យុត្តិធម៌​ជា​ទូទៅ​» ដោយ​លោក​​ថា​ប្រទេស​តែ​១០​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​៧៥​ភាគរយ​នៃ​វ៉ាក់សាំង​ចាក់ទាំងអស់កន្លងមក​និង​ទាមទារ​អោយមាន​កិច្ចខិតខំ​សកល​មួយ​ដើម្បី​ប្រជាជន​ទាំងអស់​នៅ​គ្រប់​ប្រទេស​អាច​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​តាម​ដែល​​អាចធ្វើ​បាន​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular