កម្ពុជា​សង្ឃឹមថា ឡាវ​នឹង​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយគ្នា​ឡើងវិញ ដើម្បី​ពង្រឹង​ពាណិជ្ជកម្ម និង​វិនិយោគ​

កម្ពុជា​សង្ឃឹមថា ឡាវ​នឹង​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយគ្នា​ឡើងវិញ ដើម្បី​ពង្រឹង​ពាណិជ្ជកម្ម និង​វិនិយោគ​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular