ឥណ្ឌា​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៧ កុម្ភៈ បាន​ស្នើសុំ​ផ្តល់​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩ ដល់​កង​រក្សា​សន្តិភាព​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ដែល​មាន​ចំនួន​ជិត ៩៥.០០០ នាក់​នៅក្នុង​បេសកកម្ម​ចំនួន ១២ នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​។​

ឥណ្ឌា​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៧ កុម្ភៈ បាន​ស្នើសុំ​ផ្តល់​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩ ដល់​កង​រក្សា​សន្តិភាព​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ដែល​មាន​ចំនួន​ជិត ៩៥.០០០ នាក់​នៅក្នុង​បេសកកម្ម​ចំនួន ១២ នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular