​ថៃ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បាន​ប្រកាសថា​មាន​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​១៥០​ករណី រួមមាន​១៤២​ករណី​ឆ្លង​នៅក្នុង​ស្រុក​និង​៨​ករណី​នាំចូល​មកពី​ក្រៅប្រទេស ហើយវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់បានស្លាប់ដោយកូវីដ១៩។

​ថៃ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បាន​ប្រកាសថា​មាន​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​១៥០​ករណី រួមមាន​១៤២​ករណី​ឆ្លង​នៅក្នុង​ស្រុក​និង​៨​ករណី​នាំចូល​មកពី​ក្រៅប្រទេស ហើយវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់បានស្លាប់ដោយកូវីដ១៩

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular