​ស្រោមដៃ​ប្រើ​ហើយ​ប្រមាណ​៣៧​តោន ដែល​ត្រូវបាន​លាង​សម្អាត​និង​ច្រក​ប្រអប់​ដើម្បី​លក់​ឡើងវិញ​ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​ថៃ​រឹបអូសកាលពី​ថ្ងៃ​ពុធនៅក្នុងខេត្តផាធូម ថានី។​ប៉ូលិស​បាន​អោយដឹងថា ស្រោមដៃ​ដែល​រឹបអូស​នេះ​មាន​តំលៃ​ប្រមាណ​៦​លាន​បាត​។​​កាលពី​ខែ​មុន​ក្នុង​ខេត្ត​ដដែល​នេះ ប៉ូលិស​ថៃ​ក៏​រឹបអូស​បាន​ស្រោមដៃ​ប្រើ​ហើយ​៦៥៤​បាវ ដែល​ប្រុង​ច្រកចូល​ក្នុង​៣០.០០០​ប្រអប់​ដើម្បី​លក់​ឡើងវិញ​។​

​ស្រោមដៃ​ប្រើ​ហើយ​ប្រមាណ​៣៧​តោន ដែល​ត្រូវបាន​លាង​សម្អាត​និង​ច្រក​ប្រអប់​ដើម្បី​លក់​ឡើងវិញ​ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​ថៃ​រឹបអូសកាលពី​ថ្ងៃ​ពុធនៅក្នុងខេត្តផាធូម ថានី។​ប៉ូលិស​បាន​អោយដឹងថា ស្រោមដៃ​ដែល​រឹបអូស​នេះ​មាន​តំលៃ​ប្រមាណ​៦​លាន​បាត​។​​កាលពី​ខែ​មុន​ក្នុង​ខេត្ត​ដដែល​នេះ ប៉ូលិស​ថៃ​ក៏​រឹបអូស​បាន​ស្រោមដៃ​ប្រើ​ហើយ​៦៥៤​បាវ ដែល​ប្រុង​ច្រកចូល​ក្នុង​៣០.០០០​ប្រអប់​ដើម្បី​លក់​ឡើងវិញ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular