​អ្នកជំនាញៈ កម្ពុ​ជាមាន​ផ្ទៃដី ដែល​នៅ​សេសសល់ សម្រាប់​ការដាំ​ចម្ការ​ឈើ យ៉ាងតិច ២ លាន​ហិកតា ដែល​អាច​ផ្តល់​ការងារ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ពី ៧០ ម៉ឺន​នាក់ ទៅ ៨០ ម៉ឺន​នាក់​

​អ្នកជំនាញៈ កម្ពុ​ជាមាន​ផ្ទៃដី ដែល​នៅ​សេសសល់ សម្រាប់​ការដាំ​ចម្ការ​ឈើ យ៉ាងតិច ២ លាន​ហិកតា ដែល​អាច​ផ្តល់​ការងារ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ពី ៧០ ម៉ឺន​នាក់ ទៅ ៨០ ម៉ឺន​នាក់​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular