អាជ្ញាធរក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាការតាគំរាមពិន័យប្រាក់ដល់ទៅ៥លានរូពៀ(៣៥៦ដុល្លារ)ចំពោះអ្នកស្រុកណាដែលមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩

អាជ្ញាធរក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាការតាគំរាមពិន័យប្រាក់ដល់ទៅ៥លានរូពៀ(៣៥៦ដុល្លារ)ចំពោះអ្នកស្រុកណាដែលមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular