បណ្តាប្រទេសអ្នកមានទ្រព្យធនកំពុងនាំគ្នាប្រមូលទុកវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ហួសតំរូវការក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់លានដូសដោយទុកអោយបណ្តាប្រទេសក្រីក្រជាងប្រញាយគ្នាទទួលឬទិញយកវ៉ាក់សាំងដែលនៅសល់ នៅពេលពិភពលោកស្វះស្វែងបញ្ចប់ឬទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយចេញដោយពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រ។ឆាំងភាពក្រីក្រកាលពីថ្ងៃសុក្រទី១៩កុម្ភៈ។

បណ្តាប្រទេសអ្នកមានទ្រព្យធនកំពុងនាំគ្នាប្រមូលទុកវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ហួសតំរូវការក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់លានដូសដោយទុកអោយបណ្តាប្រទេសក្រីក្រជាងប្រញាយគ្នាទទួលឬទិញយកវ៉ាក់សាំងដែលនៅសល់ នៅពេលពិភពលោកស្វះស្វែងបញ្ចប់ឬទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយចេញដោយពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រ។ឆាំងភាពក្រីក្រកាលពីថ្ងៃសុក្រទី១៩កុម្ភៈ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular