ថ្ងៃទី១៩កុម្ភៈសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃៈ ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណកម្មនៅតែជាកិច្ចការអាទិភាពខ្ពស់ដដែល នៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦ ដោយសារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណកម្មជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេវាទាំងអស់ ទាំងសារសាធារណៈ និងសេវាសាធារណៈឯកជន និងបន្តពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពបញ្ហានានាជាបន្តទៀត៕

ថ្ងៃទី១៩កុម្ភៈសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃៈ ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណកម្មនៅតែជាកិច្ចការអាទិភាពខ្ពស់ដដែល នៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦ ដោយសារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណកម្មជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេវាទាំងអស់ ទាំងសារសាធារណៈ និងសេវាសាធារណៈឯកជន និងបន្តពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពបញ្ហានានាជាបន្តទៀត៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular