រាជរដ្ឋាភិបាល​ដាក់ចេញ​ឱ្យ​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​សំរាម សំណល់​រឹង ទីប្រជុំជន ឆ្នាំ​២០២០-២០៣០

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បានដាក់​ចេញ​ឱ្យ​អនុវត្ត​នូវ​«​គោលនយោបាយ​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​សំរាម សំណល់​រឹង​ទីប្រជុំជន ឆ្នាំ​២០២០-២០៣០»​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular