មន្ត្រី​អធិការកិច្ច​វិស័យ​ប្រេងកាត​ទទួលបាន​នីតិសម្បទា​ជា​នគរបាល​យុត្តិធម៌​

មន្ត្រី​អធិការកិច្ច​ប្រេងកាត​ទាំងអស់​ចំនួន ១៩២​រូប​ក្រោយពេល ដែល​ទទួលបាន​នីតិសម្បទា​ជា​នគរបាល​យុត្តិធម៌​បាន​ចូលរួម​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​មួយ ដើម្បី​ឲ្យ​កាន់តែ​យល់ច្បាស់​ពីមុខ​ងារ និង​ភារកិច្ច​របស់ខ្លួន ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular