ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ នេះក្រសួងទេសចរណ៍បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្ដីព្រាងប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទទេសចរណ៍ ដោយអនុលោមតាមមាត្រា ៥៤ និងមាត្រា ៥៥ នៃច្បាប់ស្ដីពីទេសចរណ៍ ដើម្បីប្រមូលធាតុចូលបន្ថែមក្នុងការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងប្រកាសនេះប្រកបដោយសង្គតិភាព សុខដុមនីយកម្ម និងធានានីត្យានុកុលភាពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទទេសចរណ៍៕

ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ នេះក្រសួងទេសចរណ៍បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្ដីព្រាងប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទទេសចរណ៍ ដោយអនុលោមតាមមាត្រា ៥៤ និងមាត្រា ៥៥ នៃច្បាប់ស្ដីពីទេសចរណ៍ ដើម្បីប្រមូលធាតុចូលបន្ថែមក្នុងការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងប្រកាសនេះប្រកបដោយសង្គតិភាព សុខដុមនីយកម្ម និងធានានីត្យានុកុលភាពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទទេសចរណ៍៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular