កំណត់ត្រា​តុលាការ​នៅ​ទីក្រុង​ឡូ​ស​អែន​ជេ​ឡេស​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៩​កុម្ភៈ​បាន​បង្ហាញថា នាង​គីម កា​ដា​សៀន​វេ​សបាន​ប្តឹង​សុំ​លែងលះ​ពី​លោក​កេន​យ៉េ វេស បន្ទាប់​ពី​រៀបការ ៧ ឆ្នាំ​។​

កំណត់ត្រា​តុលាការ​នៅ​ទីក្រុង​ឡូ​ស​អែន​ជេ​ឡេស​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៩​កុម្ភៈ​បាន​បង្ហាញថា នាង​គីម កា​ដា​សៀន​វេ​សបាន​ប្តឹង​សុំ​លែងលះ​ពី​លោក​កេន​យ៉េ វេស បន្ទាប់​ពី​រៀបការ ៧ ឆ្នាំ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular