ផេករស្មីកម្ពុជាTVកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តការថ្លែងសារពិសេសរបស់សម្តេចតេជោទាក់ទងនឹងការឆ្លងសហគមន៍២០កុម្ភៈ​​នាទីក្រុងភ្នំពេញ។

ផេករស្មីកម្ពុជាTVកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តការថ្លែងសារពិសេសរបស់សម្តេចតេជោទាក់ទងនឹងការឆ្លងសហគមន៍២០កុម្ភៈ​​នាទីក្រុងភ្នំពេញ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular