សម្តេចតេជោៈសូមប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល។ត្រូវពាក់ម៉ាស់  លាងដៃ រក្សាគម្លាត។មិនហាមឃាត់ ការរៀបពិធីមង្គលការ និងពិធីជួបជុំទេតែសូមអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល។ត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅទីសាធារណៈ និង រក្សាគម្លាត៕ 

សម្តេចតេជោៈសូមប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល។ត្រូវពាក់ម៉ាស់  លាងដៃ រក្សាគម្លាត។មិនហាមឃាត់ ការរៀបពិធីមង្គលការ និងពិធីជួបជុំទេតែសូមអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល។ត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅទីសាធារណៈ និង រក្សាគម្លាត៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular