សម្តេចតេជោៈសូមអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំរើសអើងអ្នកក្រុងភ្នំពេញដោយសារបញ្ហាកូវីដ។ដោយសារកូវីដកើតលើជនជាតិចិន ដូចនេះសូមកុំរើសអើងលើជនជាតិចិនដោយសារបញ្ហានេះ៕

សម្តេចតេជោៈសូមអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំរើសអើងអ្នកក្រុងភ្នំពេញដោយសារបញ្ហាកូវីដ។ដោយសារកូវីដកើតលើជនជាតិចិន ដូចនេះសូមកុំរើសអើងលើជនជាតិចិនដោយសារបញ្ហានេះ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular