“គណនេយ្យភាពរបស់សាលារៀនចំពោះមាតាបិតា គឺជាគោលដៅនៃកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ” សារខ្លីរបស់លោកបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋមន្រ្តីក្នុងពិធីសម្ពោធការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោងគាំទ្រ ផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គម ដំណាក់កាលទី២ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ  និងក្នុងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយការងារគណនេយ្យសង្គម៕

“គណនេយ្យភាពរបស់សាលារៀនចំពោះមាតាបិតា គឺជាគោលដៅនៃកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ”
សារខ្លីរបស់លោកបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋមន្រ្តីក្នុងពិធីសម្ពោធការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោងគាំទ្រ ផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គម ដំណាក់កាលទី២ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ  និងក្នុងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយការងារគណនេយ្យសង្គម៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular