ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-រុស្សី មានចំនួន៦៣,៨១លានដុល្លារអាម៉េរិក កើនឡើង១៥ភាគរយ បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ មាន៥៥.៣៦លានដុល្លារ។ នេះបើយោងតាមទិន្ន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី២ នៃក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់ ដើម្បីជំរុញគម្រោងវិនិយោគអាទិភាពរួមកម្ពុជា-រុស្ស៊ី៕

ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-រុស្សី មានចំនួន៦៣,៨១លានដុល្លារអាម៉េរិក កើនឡើង១៥ភាគរយ បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ មាន៥៥.៣៦លានដុល្លារ។
នេះបើយោងតាមទិន្ន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី២ នៃក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់ ដើម្បីជំរុញគម្រោងវិនិយោគអាទិភាពរួមកម្ពុជា-រុស្ស៊ី៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular