ថ្ងៃ២០កុម្ភៈ៖ដើម្បី​ចៀសវាង​ការឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ចូលក្នុង​សាលារៀន និង​រីក​រាលដាល​ក្នុង​សហគមន៍ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​សូម​ស្នើ​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​សាធារណៈ និង​ឯកជន រឹតបន្ដឹង​ការ អនុវត្ត​វិធានការ​សុវត្ថិភាព​សុខភាព​សិក្សា និង​វិធានការ “៣​ការពារ និង​៣​កុំ​”៕

ថ្ងៃ២០កុម្ភៈ៖ដើម្បី​ចៀសវាង​ការឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ចូលក្នុង​សាលារៀន និង​រីក​រាលដាល​ក្នុង​សហគមន៍ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​សូម​ស្នើ​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​សាធារណៈ និង​ឯកជន រឹតបន្ដឹង​ការ អនុវត្ត​វិធានការ​សុវត្ថិភាព​សុខភាព​សិក្សា និង​វិធានការ “៣​ការពារ និង​៣​កុំ​”៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular