ក្រសួងអប់រំប្រាប់ទៅគណៈ​គ្រប់គ្រង​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ត្រូវ​រាយការណ៍​ជាបន្ទាន់​ទៅកាន់​អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច​អំពី​វត្ត​មាននៃ ការជួប​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយ​បុគ្គល ដែល​បាន​ប៉ះពាល់​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ៕

ក្រសួងអប់រំប្រាប់ទៅគណៈ​គ្រប់គ្រង​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ត្រូវ​រាយការណ៍​ជាបន្ទាន់​ទៅកាន់​អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច​អំពី​វត្ត​មាននៃ ការជួប​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយ​បុគ្គល ដែល​បាន​ប៉ះពាល់​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ៕

 

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular