ក្រសួងអប់រំណែនាំគណៈ​គ្រប់គ្រង​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ត្រូវ​បូកសរុប​របាយការណ៍​ស្តីពី​ចំនួន​បុគ្គលិក​អប់រំ ដែល​សង្ស័យថា មាន​ទំនាក់ទំនង​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។ បុគ្គលិក​អប់រំ​ដែលមាន​ការប៉ះពាល់ ត្រូវ​រាយការណ៍​ជាបន្ទាន់​ទៅ​អាជ្ញាធរ​អប់រំ​តាម​ឋានានុក្រម និង​អនុវត្ត​វិធាន​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​ឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ​បំផុត​៕

ក្រសួងអប់រំណែនាំគណៈ​គ្រប់គ្រង​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ត្រូវ​បូកសរុប​របាយការណ៍​ស្តីពី​ចំនួន​បុគ្គលិក​អប់រំ ដែល​សង្ស័យថា មាន​ទំនាក់ទំនង​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។ បុគ្គលិក​អប់រំ​ដែលមាន​ការប៉ះពាល់ ត្រូវ​រាយការណ៍​ជាបន្ទាន់​ទៅ​អាជ្ញាធរ​អប់រំ​តាម​ឋានានុក្រម និង​អនុវត្ត​វិធាន​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​ឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ​បំផុត​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular