កម្ពុជានិងវៀតណាមបាននិងកំពុងរិះរកមធ្យោបាយនិងនីតិវិធីដើម្បីជំរុញការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងកាត់បន្ថយការកកស្ទះនៅតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិនិងបង្កើនបរិមាណរថយន្តដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែនឱ្យកាន់តែកើនឡើង សំដៅជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រជាជាតិទាំងពីរ។

កម្ពុជានិងវៀតណាមបាននិងកំពុងរិះរកមធ្យោបាយនិងនីតិវិធីដើម្បីជំរុញការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងកាត់បន្ថយការកកស្ទះនៅតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិនិងបង្កើនបរិមាណរថយន្តដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែនឱ្យកាន់តែកើនឡើង សំដៅជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រជាជាតិទាំងពីរ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular