​ផ្ទុះ​ព្រឹត្តិការណ៍​ឆ្លង​កូ​វីដ​-១៩ ក្នុង​សហគមន៍ ថ្ងៃ​២០ កុម្ភៈ អាច​នាំ​ឲ្យ​កំណើន​អ្នក​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កើនឡើង​!

​ផ្ទុះ​ព្រឹត្តិការណ៍​ឆ្លង​កូ​វីដ​-១៩ ក្នុង​សហគមន៍ ថ្ងៃ​២០ កុម្ភៈ អាច​នាំ​ឲ្យ​កំណើន​អ្នក​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កើនឡើង​!

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular