នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​២០​ខែកុម្ភៈ​នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល​ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ការអនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា QR Code ” ទប់ស្កាត់​កូ​វីដ​-១៩ (Stop COVID-19)”​៕

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​២០​ខែកុម្ភៈ​នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល​ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ការអនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា QR Code ” ទប់ស្កាត់​កូ​វីដ​-១៩ (Stop COVID-19)”​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular