រកឃើញអ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ នេះក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការរកឃើអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន១៧នាក់ក្នុងនោះមានករណីវិជ្ជមានក្នុង«ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» មានចំនួន១៥នាក់។

រកឃើញអ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ នេះក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការរកឃើអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន១៧នាក់ក្នុងនោះមានករណីវិជ្ជមានក្នុង«ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» មានចំនួន១៥នាក់។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular