មនុស្ស២នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា នៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់គ្រាប់ពិតលើអ្នកប្រឆាំងតវ៉ា នេះបើតាមបុគ្គលិកសង្រ្គោះបន្ទាន់និងក្រុមគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍។

មនុស្ស២នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងធំបំផុតទី២របស់មីយ៉ាន់ម៉ា នៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់គ្រាប់ពិតលើអ្នកប្រឆាំងតវ៉ា នេះបើតាមបុគ្គលិកសង្រ្គោះបន្ទាន់និងក្រុមគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular