ការ​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​នៅ​ថៃ​និង​វៀតណាម​ថយចុះ​ ដោយថៃ​មាន​ការឆ្លង​ក្នុងស្រុក​ចំនួន​៧១​ករណីនិង​អ្នក​ឆ្លង​ចូល​មក​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស​ចំនួន​១១​ករណី​ និងវៀតណាម​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ក្នុងស្រុក​ថ្មី​ចំនួន​តែ៦​ករណី កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី២០កុម្ភៈ ។​

ការ​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​នៅ​ថៃ​និង​វៀតណាម​ថយចុះ​ ដោយថៃ​មាន​ការឆ្លង​ក្នុងស្រុក​ចំនួន​៧១​ករណីនិង​អ្នក​ឆ្លង​ចូល​មក​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស​ចំនួន​១១​ករណី​ និងវៀតណាម​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ក្នុងស្រុក​ថ្មី​ចំនួន​តែ៦​ករណី កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី២០កុម្ភៈ ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular